Algemene voorwaarden GIENS Web

GIENS Web is een handelsnaam van GIENS Support en is een eenmanszaak gevestigd aan de Marskamp 3, 6741 SB in Lunteren en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 70943281. GIENS Web helpt ondernemers met het bouwen, wijzigen en onderhouden van websites, webshops en online leeromgevingen en verzorgt zakelijke fotografie.

Begrippen
GIENS Web: de partij waar opdrachtgever de dienst afneemt en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon die met GIENS Web een overeenkomst sluit of wenst te sluiten en daarmee een betalingsverplichting aan gaat.
Opdracht: de diensten/werkzaamheden die opdrachtgever door GIENS Web uitgevoerd wil hebben en waarvoor een overeenkomst gesloten wordt.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie zoals e-mail.
Web project: een website, webshop of online leeromgeving.
Web support: het doorvoeren van wijzigingen in structuur of content van het web project. Hierbij kan gedacht worden aan het aanpassen van teksten of afbeeldingen, het plaatsen van een blog, het maken van een extra webpagina, aanpassingen in het menu.
Hosting: het verhuren van ruimte op een server ten behoeve van het in de lucht brengen en houden van een web project en/of e-mail.
Technisch onderhoud: het updaten van het web project, plug-ins en thema’s, het maken van back-ups, het installeren van beveiligingsplug-ins en het toevoegen van extra functionaliteiten.

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, abonnementen en overige werkzaamheden van GIENS Web.
2. Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de opdracht.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden alleen als deze door GIENS Web uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.
4. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor meerwerk opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten.
5. GIENS Web mag deze algemene voorwaarden wijzigen en/of aanvullen. Opdrachtgever ontvangt hierover schriftelijk bericht.
6. Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe bepaling overeenkomen die zoveel mogelijk de strekking heeft van de oude bepaling.
7. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle opdrachten waarbij GIENS Web derden inschakelt.
8. Wanneer artikelen uit deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de inhoud van de overeenkomst, dan heeft de inhoud van de overeenkomst voorrang.

Aanbod/offertes
1. Offertes zijn dertig (30) dagen geldig.
2. Alle genoemde prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever zorgt ervoor dat de gegevens die hij verstrekt aan GIENS Web, juist, volledig en actueel zijn.
4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de diensten/werkzaamheden die in het aanbod of de offerte zijn beschreven.
5. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts van toepassing als deze door GIENS Web zijn bevestigd.
6. Een samengestelde offerte verplicht GIENS Web niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. GIENS Web is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in de offerte of kennelijke programmeer- en typefouten op de website en social mediakanalen van GIENS Web.
8. In het geval bepaalde diensten, die afhankelijk zijn van software van derden, niet meer kunnen functioneren door het ophouden van het bestaan van die software of die derden, dan is GIENS Web niet verplicht deze diensten te continueren of betalingen te retourneren. GIENS Web is niet aansprakelijk voor kosten die opdrachtgever moet maken ten gevolgen hiervan.

Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en GIENS Web komt tot stand nadat:
a. opdrachtgever schriftelijk akkoord gaat met de offerte of een door GIENS Web gedaan aanbod;
b. GIENS Web een opdracht per e-mail aan opdrachtgever bevestigd. GIENS Web gaat ervan uit dat de opdrachtbevestiging een juiste en volledige beschrijving bevat van de uit te voeren werkzaamheden, tenzij opdrachtgever binnen drie (3) dagen laat weten dat dit niet zo is;
c. GIENS Web op verzoek van opdrachtgever een begin heeft gemaakt aan de uitvoering van de opdracht.
2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.

Uitvoering van de overeenkomst
1. GIENS Web neemt met het sluiten van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal de opdracht naar beste inzicht, kennis en vermogen uitvoeren. GIENS Web zal zich inspannen te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.
2. Voor zover dit niet leidt tot vertraging, zal GIENS Web opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
3. GIENS Web heeft het recht de opdracht (deels) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij uitdrukkelijk niet van toepassing.
4. GIENS Web kan haar diensten wijzigen. GIENS Web zal opdrachtgever hier vooraf schriftelijk van op de hoogte stellen.

Wijziging van de opdracht
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wijziging of aanvulling van de werkzaamheden noodzakelijk is om de opdracht goed uit te voeren, dan zullen partijen in onderling overleg de opdracht aanpassen. Als dit invloed heeft op de levertijd en/of de prijs, dan zal GIENS Web opdrachtgever hierover op de hoogte stellen.
2. GIENS Web zal geen meerkosten in rekening brengen als de wijziging het gevolg is van omstandigheden die aan GIENS Web kunnen worden toegerekend.

Levertermijn
1. De door GIENS Web opgegeven levertermijn is slechts een inschatting en kan niet als fatale termijn worden gezien. De levertermijn gaat van start op het moment dat GIENS Web alle benodigde gegevens, content en informatie van opdrachtgever heeft ontvangen.
2. Opdrachtgever levert alle gegevens, content, instructies en inlogcodes die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht, op tijd aan. Wanneer de benodigde gegevens niet op tijd door GIENS Web zijn ontvangen, heeft GIENS Web het recht de uitvoering van de opdracht uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
3. In het geval is afgesproken dat een opdracht in fasen uitgevoerd zal worden, kan GIENS Web de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of die termijn heeft betaald.
4. Wanneer GIENS Web verwacht dat een levertermijn niet gehaald zal worden, zal zij dit aan opdrachtgever laten weten. Een overschrijding van de levertermijn zorgt er niet automatisch voor dat GIENS Web in verzuim is.

Web projecten
In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden voor het bouwen en aanpassen van web projecten de volgende afspraken:
1. Het maken van een web project is een proces. Om te voorkomen dat de opdracht oneindig lang duurt, heeft opdrachtgever recht op twee (2) correctierondes. Natuurlijk kan opdrachtgever meer correctierondes bijkopen tegen het gebruikelijke uurtarief van GIENS Web.
2. Opdrachtgever zal zelf en voor eigen risico zorgen voor deugdelijke apparatuur (computer) en faciliteiten (apps, software) om de diensten van GIENS Web te kunnen gebruiken.
3. Web projecten worden door GIENS Web ontwikkelt met software van derden. GIENS Web kan daarom niet garanderen dat alle diensten op elk moment bruikbaar zijn. GIENS Web zal zich inspannen om een web project naar wens te laten werken. GIENS Web is echter niet verantwoordelijk voor eventuele niet werkende thema’s en plug-ins, het niet reageren van thema’s en plug-in makers of het stoppen van (support) voor het thema of de plug-in vanuit de softwareleverancier. In het laatste geval dient in verband met de veiligheid/updates van het web project door opdrachtgever een nieuw thema of plug-in gekozen te worden. Dit kan betekenen dat het web project door GIENS Web aangepast of opnieuw ontwikkelt moet worden. De kosten die hierbij gemaakt worden, zijn voor rekening van opdrachtgever.
4. GIENS Web is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en (kleur)verschillen in het web project die ontstaan door gebruik van een bepaalde browser of een bepaald merk beeldscherm. GIENS Web kan niet garanderen dat het web project door alle browsers en beeldschermen op exact dezelfde manier wordt weergegeven.
5. Opdrachtgever mag een door GIENS Web opgeleverd web project niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de overeenkomst, of deze algemene voorwaarden. Voorbeelden van verboden handelingen en gedragingen zijn o.a.:
a. het openbaar maken en/of verspreiden van pornografische, extremistische, gewelddadige, racistische of discriminerende inhoud;
b. het ongevraagd verzenden van een grote hoeveelheid e-mail (SPAM);
c. het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen (hacken);
d. seksuele intimidatie of lastig vallen van personen;
e. het uitvoeren van (D)Dos aanvallen;
f. het uploaden van virussen of andere bestanden of programma’s die afbreuk doen aan of schade toebrengen aan (de diensten van) GIENS Web. Deze opsomming met verboden handelingen en gedragingen bevat slechts voorbeelden en is niet uitputtend.
6. GIENS Web is niet verantwoordelijk voor de content die door opdrachtgever wordt geüpload of enig verlies hiervan. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig maken van een back-up, tenzij opdrachtgever een onderhoudsabonnement bij GIENS Web heeft afgesloten.
7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het registeren van een (sub)domeinnaam en het sluiten van een overeenkomst met een hostingprovider, tenzij hosting onderdeel is van de opdracht.
8. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het schrijven van teksten en andere inhoudelijke content ten behoeve van het web project tenzij dit een onderdeel van de opdracht is.
9. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zorg te dragen voor de juiste juridische documenten voor op het web project. Daarnaast is opdrachtgever zelf verantwoordelijk wet- en regelgeving rondom bijvoorbeeld e-commerce/e-mailmarketing (in het buitenland) te kennen.
10. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor aanschaf en/of verlenging van een licentie voor plug-ins, al dan niet via GIENS Web.
11. In het geval de opdracht bestaat uit het wijzigen of onderhouden van een bestaand web project, dan zorgt opdrachtgever ervoor dat GIENS Web toegang krijgt tot dit web project, het account van de hostingprovider, het controlepaneel en de FTP-server. Deze toegang wordt verstrekt voor de looptijd van de opdracht.
12. Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met bepalingen genoemd in dit artikel, heeft GIENS Web het recht content te verwijderen, de systemen te blokkeren of de overeenkomst te beëindigen, zonder hierbij gebruik te maken van een opzegtermijn en zonder dat opdrachtgever recht heeft op restitutie van (een deel van) het factuurbedrag, schadevergoeding of een andere vorm van compensatie.

Oplevering web project
1. Het web project wordt als opgeleverd beschouwd als GIENS Web dit per e-mail bevestigt aan opdrachtgever.

Na deze bevestiging heeft opdrachtgever veertien (14) dagen de tijd om eventuele fouten in het web project per e-mail te melden bij GIENS Web. Tijdens deze testfase zal GIENS Web eventuele fouten kosteloos herstellen mits deze fouten vallen binnen de afgesproken eisen en functionaliteiten en mits deze fouten niet veroorzaakt zijn door handelen of nalaten van opdrachtgever. Na verloop van deze testfase wordt het web project als opgeleverd beschouwd. In het geval er geen opleverafspraak gepland kan worden, volstaat een
3. Voor oplevering is het niet noodzakelijk dat opdrachtgever het web project heeft goedgekeurd of dat het web project live staat.
4. Aanpassingen worden na oplevering niet meer kosteloos uitgevoerd.
5. Afwijkingen in het resultaat van de opdracht ten opzichte van wat is overeengekomen, geven opdrachtgever niet het recht:
a. het web project af te keuren;
b. op teruggave van (een deel) van het factuurbedrag;
c. op schadevergoeding of een andere vorm van compensatie;
d. op ontbinding van de overeenkomst,
voor zover deze afwijkingen van ondergeschikte betekenis zijn.

Onderhoudsabonnement web project
1. Voor het technisch onderhoud van een web project kan opdrachtgever een onderhoudsabonnement afsluiten.
2. Het onderhoudsabonnement heeft een looptijd voor bepaalde tijd en wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd voor dezelfde looptijd, tenzij opdrachtgever het abonnement schriftelijk opzegt. Hierbij geldt een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
3. Wanneer het onderhoudsabonnement is opgezegd, stopt GIENS Web aan het einde van de looptijd met de werkzaamheden en worden eventuele plug-ins die bij het onderhoudsabonnement horen, verwijderd. GIENS Web zal opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Er vindt geen restitutie plaats van abonnementsgeld.

Hosting web project
1. Hosting is alleen onderdeel van de opdracht als dit schriftelijk overeengekomen is tussen opdrachtgever en GIENS Web.
2. GIENS Web heeft het recht, na een waarschuwing, een toeslag in rekening te brengen wanneer het dataverkeer of de opslagcapaciteit van opdrachtgever, ten opzichte van andere opdrachtgevers, onredelijk hoog is door toedoen van opdrachtgever.
3. GIENS Web is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen die plaatsvinden bij de hostingprovider waarop GIENS Web geen invloed kan uitoefenen.
4. Prijswijzigingen van de hostingprovider, kunnen één op één door GIENS Web worden doorgevoerd.

Fotografie
In afwijking van of in aanvulling op het bepaalde in deze algemene voorwaarden, gelden voor fotografie (ook) de volgende afspraken:
1. GIENS Web heeft bij het maken van foto’s een inspanningsverplichting en zal haar best doen de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. GIENS Web kan echter niet garanderen dat opdrachtgever het beoogde resultaat bereikt.
2. Opdrachtgever heeft voor het sluiten van de overeenkomst kennisgenomen van de standaard fotografie stijl van GIENS Web.

Fotos worden digitaal aangeleverd. Het aantal foto’s dat door GIENS Web geselecteerd wordt, is afhankelijk van de opdracht.
4. De verwerkingstijd van foto’s bedraagt minimaal veertien (14) dagen, tenzij anders overeengekomen.
5. Eventuele bijkomende kosten zoals locatiehuur, reis- en parkeerkosten of extra foto’s zijn niet inbegrepen in de offerteprijs, tenzij deze kosten vermeld zijn in de offerte.
6. Wanneer opdrachtgever tijdens de fotoshoot gebruik wil maken van een bepaalde locatie, is opdrachtgever verantwoordelijk voor het regelen van deze locatie, tenzij anders afgesproken.
7. In het geval GIENS Web tijdens de uitvoering van de opdracht tegenwerking ondervindt van derden, kan GIENS Web niet verantwoordelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.
8. Een fotoshoot kan enkel schriftelijk geannuleerd worden. Hiervoor gelden de volgende regels:
a. Bij annulering binnen veertien (14) kalenderdagen voor aanvang van de fotoshoot, wordt vijfentwintig procent (25%) van de afgesproken prijs in rekening gebracht bij opdrachtgever;
b. Bij annulering binnen zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de fotoshoot, wordt vijftig procent (50%) van de afgesproken prijs in rekening gebracht bij opdrachtgever;
c. Bij annulering binnen vierentwintig (24) uur voor aanvang van de fotoshoot of bij het niet verschijnen op de afgesproken locatie, wordt honderd procent (100%) van de afgesproken prijs in rekening gebracht bij opdrachtgever.
d. Voor een fotoshoot die op een buiten locatie plaatsvindt geldt een uitzondering. Bij slecht weer, kan deze fotoshoot tot uiterlijk de ochtend van de fotoshoot verplaatst worden in overleg met GIENS Web.
9. Wanneer opdrachtgever niet op tijd aanwezig is op de afgesproken locatie, wordt de overschreden tijd in mindering gebracht op de tijd die gepland was voor de fotoshoot.
10. In het geval opdrachtgever schade veroorzaakt aan de apparatuur van GIENS Web, is opdrachtgever verplicht de taxatiewaarde van de apparatuur te vergoeden.
11. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door GIENS Web geleverde foto’s te bewerken, zonder voorafgaande toestemming van GIENS Web. Hieronder valt ook het gebruik van een Instagram filter.
12. Opdrachtgever is verplicht bij gebruik van de door GIENS Web geleverde foto’s, de naam van GIENS Web te vermelden, tenzij anders overeengekomen.
13. GIENS Web voert de fotografie opdracht naar eigen inzicht uit wat betekent dat GIENS Web de foto’s naar eigen inzicht maakt, bewerkt en selecteert.
14. Na ontvangst van de foto’s is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up. In het geval de foto’s opnieuw aangeleverd moeten worden door GIENS Web, wordt daarvoor het gebruikelijke uurtarief van GIENS Web in rekening ebracht.
15. GIENS Web is niet verplicht om niet geselecteerde en/of onbewerkt fotomateriaal aan te leveren.
16. Elk gebruik van de foto’s dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van GIENS Web. Bij inbreuk heeft GIENS Web recht op minimaal een vergoeding van tenminste driemaal de door GIENS Web gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor de vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
17. Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen aan het opstellen/invullen van een portretrechtverklaring (quitclaim).

Looptijd en beëindiging opdracht
1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en GIENS Web wordt aangegaan totdat de opdracht opgeleverd is of voor bepaalde tijd bij een abonnement, afhankelijk van wat is afgesproken in de offerte.
2. Bij tussentijdse beëindiging van een opdracht, zullen zowel de werkzaamheden die door GIENS Web zijn verricht als de kosten voor ingeschakelde derden in rekening worden gebracht.
Onder verrichte werkzaamheden vallen ook voorbereidende werkzaamheden die niet direct zichtbaar zijn voor opdrachtgever. Daarnaast heeft GIENS Web het recht dertig (30) procent van het resterende deel van het factuurbedrag dat opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn geweest, in rekening te brengen aan opdrachtgever.
3. Abonnementen kunnen pas aan het einde van de looptijd beëindigd worden.
4. GIENS Web kan ervoor kiezen een bepaalde dienst niet langer meer aan te bieden. In dat geval kan GIENS Web de overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van dertig (30) dagen.
5. GIENS Web heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van een rechter te beëindigen, als:
a. opdrachtgever (herhaaldelijk) niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ondanks hiertoe te zijn aangemaand;
b. er ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. een leverancier van GIENS Web niet meer levert waardoor GIENS Web niet aan haar verplichtingen kan voldoen;
d. opdrachtgever, ook na hiertoe te zijn aangemaand, de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt.
GIENS Web is op geen enkele wijze verplicht tot het vergoeden van schade en kosten, die door beëindiging van de overeenkomst, ontstaan. De betalingsverplichting voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden en gemaakte kosten, blijft bestaan. In het geval opdrachtgever de overeenkomst voor webhosting of de domeinnaam heeft opgezegd, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig verhuizen van de domeinnaam en het web project.

Prijzen, betaling en facturatie
1. GIENS Web heeft het recht de prijzen van haar diensten tussentijds te wijzigen. Opdrachtgever ontvangt hierover ten minste één (1) maand voorafgaand aan de prijswijziging schriftelijk bericht.
2. Abonnementen worden vooruitbetaald.
3. Web projecten worden vooraf gefactureerd. GIENS Web heeft het recht in termijnen te facturen. GIENS Web zal in dat geval pas starten met de uitvoering van de opdracht, als de betaling van de eerste termijn is voldaan.
4. De betalingstermijn van facturen bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum.
5. Facturen worden betaald via bankoverschrijving op een door GIENS Web aangegeven bankrekeningnummer.
6. Reeds gefactureerde bedragen worden niet gerestitueerd als opdrachtgever besluit de overeenkomst tussentijds te beëindigen of als GIENS Web de opdracht niet kan uitvoeren doordat opdrachtgever geen medewerking verleent.
7. In het geval opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, mag GIENS Web een maandelijkse rente van vijf procent (5%) en incassokosten van minimaal tien procent (10%) met een minimum van honderdvijftig euro (€ 150,00) in rekening brengen. Een gedeelte van een maand wordt hierbij als gehele maand gerekend. Ook heeft GIENS Web het recht de overeenkomst op te schorten, het gebruik van systemen te blokkeren, licenties van plug-ins in te trekken of de overeenkomst te beëindigen als opdrachtgever zich niet houdt aan zijn betalingsverplichting.
8. Opdrachtgever heeft het recht het resultaat van de opdracht te gebruiken voor het doel waarvoor de opdracht is verstrekt, mits opdrachtgever heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting.

Promotionele doeleinden
1. GIENS Web mag de resultaten van de opdracht gebruiken voor promotionele doeleinden. Zij mag bijvoorbeeld op haar website en social mediakanalen een verwijzing maken naar het resultaat van de opdracht of het resultaat van de opdracht of de handelsnaam of het logo van opdrachtgever hierop tonen.
2. Tenzij het resultaat van de opdracht zich hier niet toe leent, heeft GIENS Web het recht op het resultaat van de opdracht kenbaar te maken dat dit door haar gemaakt is en dat alle rechten van intellectuele eigendom bij haar liggen.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten
1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij bij het uploaden of aanleveren van afbeeldingen, logo’s, video’s, geluidsbestanden, teksten, ontwerpen etc. niet handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
2.  Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom zoals teksten, afbeeldingen (foto’s), logo’s, huisstijlen en ontwerpen welke voortkomen uit de uitvoering van de opdracht of welke via de website of social mediakanalen van GIENS Web getoond worden, berusten uitsluitend bij GIENS Web of GIENS Web heeft er een gebruiksrecht voor gekregen. Het is opdrachtgever niet toegestaan, zonder vooraf gekregen toestemming van GIENS Web om de door haar of de door haar ingeschakelde leveranciers geproduceerde werken, waaronder begrepen: foto’s, web projecten, teksten, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties en plug-ins te exploiteren of aan derden te verstrekken, behalve als dit noodzakelijk is met betrekking tot het doel van het werk. Ook mag opdrachtgever niet zonder toestemming van GIENS Web wijzigingen aan het resultaat van de opdracht aan (laten) brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Content die door opdrachtgever wordt ge-upload of aangeleverd, blijft eigendom van opdrachtgever (of een door opdrachtgever ingeschakelde derde). GIENS Web heeft enkel het gebruiksrecht om deze content in te zetten voor de uitvoering van de opdracht of voor promotionele doeleinden zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. In het geval dit gebruik lijdt tot een werk, berusten alle intellectuele eigendomsrechten op dit werk bij GIENS Web.
4. Partijen kunnen alleen schriftelijk afspreken dat intellectuele eigendomsrechten geheel of gedeeltelijk aan opdrachtgever worden overgedragen. Zonder een schriftelijke afspraak, heeft opdrachtgever enkel het in dit artikel beschreven gebruiksrecht.
5. Wanneer het bepaalde in dit artikel wordt overtreden, heeft GIENS Web het recht haar schade te verhalen op opdrachtgever.

Aansprakelijkheid
1. GIENS Web is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, op zet of grove schuld van GIENS Web. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
2. GIENS Web is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverlening van GIENS Web en van derden zoals providers, hostingpartijen, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten.
3. GIENS Web is niet aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk verloren gaan van content en/of data van opdrachtgever.
4. GIENS Web is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door handelingen die opdrachtgever zelf aan het web project verricht.
5. GIENS Web is niet aansprakelijk voor beveiligingsproblemen doordat opdrachtgever gebruik maakt van niet ‘sterke’ wachtwoorden en inlogcodes.
6. Iedere aansprakelijkheid van GIENS Web is beperkt tot maximaal het bedrag dat een door GIENS Web afgesloten verzekering uitkeert, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico. In het geval de verzekeraar niet tot uitkeren overgaat, de schade niet gedekt wordt onder de verzekering of GIENS Web geen verzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van GIENS Web beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de betreffende opdracht. Bij abonnementen met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van GIENS Web beperkt tot het factuurbedrag van maximaal zes (6) maanden.
7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, geldt voor alle vorderingen die verband houden met deze algemene voorwaarden, een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden.
8. Opdrachtgever vrijwaart GIENS Web voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst, schade lijden, behalve schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van GIENS Web.

Onvoorziene omstandigheden en overmacht
1. GIENS Web is niet aansprakelijk in geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht. Hieronder wordt onder andere, maar niet uitsluitend verstaan: overheidsmaatregelen, brand, ziekte of arbeidsongeschiktheid, kapotte apparatuur, uitval van- of storingen in de telecommunicatie of internetverbinding en niet of gebrekkige levering van leveranciers van GIENS Web.
2. Wanneer een overmachtssituatie tijdens een periode van dertig (30) dagen blijft bestaan of als voorzien kan worden dat de situatie langer dan dertig (30) dagen gaat duren, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen, zonder schadeplichtig te zijn.

Klachten
1. Als opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van GIENS Web of een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk te melden bij GIENS Web.
2. GIENS Web zal uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de klacht, inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
3. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
4. Een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Geheimhouding
1. GIENS Web zal inlogcodes en wachtwoorden van opdrachtgever vertrouwelijk behandelen en deze niet met derden delen.

Privacy & verwerkersvoorwaarden
1. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is ook de privacyverklaring van GIENS Web van toepassing. Deze is te lezen via de website https://giensweb.nl/. GIENS Web zal de door opdrachtgever verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacyverklaring.
2. In het geval GIENS Web door het aanbieden van haar diensten, persoonsgegevens verwerkt voor opdrachtgever, doet GIENS Web dit als ‘verwerker’ als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever heeft in dat geval de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Bij het verwerken van persoonsgegevens kan gedacht worden aan het te zien krijgen van persoonsgegevens tijdens onderhoud aan het web project of het opslaan van persoonsgegevens van klanten van opdrachtgever in een back-up. Op deze verwerking zijn de volgende verwerkersvoorwaarden van toepassing:
2.1 GIENS Web verwerkt persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht.
De persoonsgegevens die GIENS Web voor opdrachtgever verwerkt, worden door GIENS Web niet voor eigen doeleinden gebruikt.
2.2 GIENS Web zal bij de verwerking alle zorgvuldigheid in acht nemen en zij zal zich houden aan geldende privacywetgeving, waaronder begrepen de AVG.
2.3 GIENS Web kan bij het verwerken van persoonsgegevens zogenoemde sub-verwerkers inschakelen. Deze sub-verwerkers kunnen ingeschakeld worden voor onder andere cloudopslag, hostingservices, e-mailmarketing en betaaldiensten. GIENS Web zal ervoor zorgen dat de door haar ingeschakelde derden, vertrouwelijkheid in acht nemen en zich aan eenzelfde beveiligingsniveau houden ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens.
2.4 GIENS Web werkt bij de uitvoering van de opdracht, samen met partijen gevestigd in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Uiteraard heeft GIENS Web met deze partijen afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst. Wanneer GIENS Web persoonsgegevens overdraagt aan partijen buiten de EER, houdt GIENS Web zich aan de regels uit de AVG en de afspraken uit de gesloten verwerkersovereenkomsten.
2.5 In het geval opdrachtgever persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Economische Ruimte bijvoorbeeld door een hostingpartij te kiezen die haar server in de Verenigde Staten heeft staan, vrijwaart opdrachtgever GIENS Web tegen alle rechtsvorderingen van derden die beweren dat er wordt gehandeld in strijd met de AVG.
2.6 GIENS Web zal passende maatregelen nemen om de persoonsgegevens van opdrachtgever te beschermen. Het versleutelen van persoonsgegevens waardoor deze niet toegankelijk zijn voor derden, het gebruik van sterkte wachtwoorden en een beveiligde netwerkverbinding via Secure Socket Layer (SSL) zijn voorbeelden van deze maatregelen. GIENS Web kan niet garanderen dat de beveiligingsmaatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.
2.7 Opdrachtgever garandeert op zijn beurt de diensten die GIENS Web biedt, op een verantwoorde wijze te gebruiken.
2.8 GIENS Web zal in geval van een datalek, zonder onnodige vertraging, melding maken bij de opdrachtgever en alle gegevens verstrekken die zij op grond van de AVG verplicht is te verstrekken. Het is vervolgens de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om te beoordelen of het datalek gemeld moet worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en wanneer dit het geval is, deze melding te maken.
2.9 GIENS Web zal alle medewerking verlenen aan de uitvoering van de rechten die betrokkenen hebben op grond van de AVG. Ook verleent GIENS Web medewerking aan audits waarmee gecontroleerd kan worden of GIENS Web zich houdt aan haar verplichtingen op grond van de AVG. 2.10 GIENS Web zal een register bijhouden van de persoonsgegevens die voor opdrachtgever verwerkt worden.

Toepasselijk recht
1. Op alle door GIENS Web gesloten en te sluiten overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen tussen opdrachtgever en GIENS Web worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar GIENS Web gevestigd is, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door éen van de partijen als geschil worden gezien.

Versie augustus 2021